Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Program ZAČÍT SPOLUlogo

(v mezinárodním označení Step by Step)

je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV i MŠ (dále jen RVP).

     Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí.

     Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy (opírá se o konstruktivismus, učení Komenského, Montessoriové, poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažené v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona, Gardnera…). Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

     Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin).

     Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit).

     Již od MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení.

      Program má propracovaný systém modulů vzdělávání. Tyto moduly tvoří ucelený komplex, který umožňuje pracovat podle nejnovějších světových poznatků i výsledků výzkumů v oblasti psychologie a pedagogiky. Cílem a posláním Step by Step ČR o. s. je seznámit pedagogy s novými moderními trendy v rámci vzdělávacího procesu, podpořit jejich profesní a osobnostní růst, rozvíjet jejich kreativitu a týmovou spolupráci a aktivní spolupráci s rodiči dětí.

      Kvalita tohoto programu je definována Mezinárodními ISSA standardy kvality pedagogické práce.

Tyto Standardy splňují požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU, jsou v souladu s trendy českého školství, s myšlenkami RVP a slouží jako nástroj pro to, aby děti, které vzděláváme, byly připravené na život. Standardy představují základní znalosti, dovednosti, postoje a strategie učitelů, kteří se řídí filozofií programů orientovaných na dítě. V podstatě popisují klíčové kompetence učitele.

 SbS ČR, o.s. je držitelem licence a práv na šíření a rozvoj vzdělávacího programu Začít spolu v České republice a vlastní autorizaci Mezinárodních ISSA standardů kvality pedagogické práce v ČR od mezinárodní asociace Step by Step ISSA International Step by Step Association (dále jen ISSA), které je členem. Více informací o ISSA je k dispozici na www.issalogo 2.nl.

 

http://www.sbscr.cz   

http://zacitspolu.eu

 

 

Průběh dne ve třídě s prvky programu Začít spolu

Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí se od tématu, na němž děti ve třídě pracují. Typy činností, které využívají všichni (v růzchlapecné míře a odlišném časovém rozložení):

- Ranní svačinka a čas na volné společné hry dětí

- Ranní kruh
Den začíná ranním kruhem, který je místem pro společné setkávání, pro společné sdílení, pro vyjadřování vlastních pocitů (jak se momentálně cítíme, co nás těší nebo trápí). V ranním kruhu se také děti dozví informace o tom, co je na daný den naplánováno, jaké aktivity je čekají, na co se mohou těšit. Děti mají možnost říct, co už o daném tématu vědí ze svého života, využít své zkušenosti. Jsou motivovány ke sdělení, co by je ještě zajímalo a chtěly se dovědět apod. K rozvinutí daného tématu jsou využívány pohybové aktivity, hry, písničky, básničky, slovní hry, procvičování mluvidel, dechová cvičení, prvky předčtenářských a předmatematických dovedností.

- Činnosti v centrech aktivitymyslivec
Dětem jsou nabídnuty různé činnosti k danému tématu v jednotlivých centrech aktivit (objevování, zkoumání, pokusy, hry, tvoření, manipulace s předměty...). Do každého centra se hlásí podle zájmu 2 – 6 dětí. Děti zavěsí svou značku na háček ve vybraném centru.
Hry, činnosti, aktivity a úkoly v centrech aktivit vedou děti k objevování, umožňují jim spolupracovat, navzájem si pomáhat, společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem, hrát si.  Děti si hrají a zacházejí s reálnými materiály a předměty dostupnými v každém centru. Připravené činnosti, aktivity, hry a úkoly jsou zaměřeny prakticky, mohou být odstupňovány podle obtížnosti a podle individuálních dovedností a schopností dětí.
Při činnostech dostupných v centrech aktivit nastává ve třídě situace, kdy se v tentýž čas paralelně vedle sebe odehrávají různé činnosti. V každém centru jiná skupinka dětí provádí aktivity, které spojuje společné téma. Samozřejmostí je propojení probíraného tématu s reálným životem (exkurze, besedy, výpravy…).
Do aktivit se mohou zapojit i rodiče.
V průběhu her a aktivit v centrech „přechází“ učitel do role pozorovatele a pomocníka. Sleduje, jak se dětem daří. Poradí tam, kde děti narazí na problém a nevědí, jak jej řešit. Poskytuje individuální pomoc dětem, které ji potřebují. Některé situace vyžadují, aby se učitel zapojil do činností s dětmi přímo, poskytoval dětem dopomoc či je provázel při plnění úkolu.

- Hodnotící / reflexní kruh
Následuje po ukončení činnosti v centrech aktivit. Všichni se společně sejdou a zhodnotí, co se jim líbilo, co a jak se jim dařilo či nedařilo, co je zaujalo, kdo jim v činnostech pomohl nebo poradil. Povídají si o tom, co nového umí, co si zapamatovali. Reflexní kruh je i zpětnou vazbou pro učitele.

- Dopolední svačinka

- Pobyt venku louka
Vycházky a pobyty na hřištích a zahradě u MŠ mohou být spojeny s tématem dne. Pobyt venku slouží k pohybovým aktivitám, poznávání přírody, seznamování se s okolím, dramatickým i dalším hrám.

- Čas oběda
Uspokojení biologických potřeb dítěte, sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k sebeobsluze, samostatnosti a dodržování správných hygienických návyků. Po obědě se děti ukládají k odpočinku, některé spí. Tato doba je využívána ke čtení či poslechu pohádek. Děti, které neusnou, mohou po odpočinku provozovat tiché činnosti v centrech aktivit. Učitelé mohou s dětmi pracovat na individuálních úkolech.

- Odpolední aktivity
Odpoledne se děti rozhodnou, zda budou pokračovat v činnostech v centrech aktivit nebo si zvolí činnost jinou. Je zde prostor zejména pro volné hry dětí.

Centra aktivity /CA/

nabízená programem Začít spolu:

 • domácnost
 • knihy a písmena
 • dramatizace
 • atelier
 • pokusy
 • manipulační hry
 • kostky
 • hudba
 • voda a písek
 • dílna
 • školní zahrada
 • kostky a doprava
 • pohyb a sport