Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace pro rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním


Povinná předškolní docházka – týká se dětí, které dosáhnou 5-ti let do 31. 8.

- zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání

v době zápisu, pokud ještě nedochází do MŠ

- platnost od 1. 9. 2017

- upravuje zákon 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb.,

  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon 200/1990 Sb.,

  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

- předškolní vzdělávání je povinné pro 5 leté děti od začátku následujícího

  školního roku do zahájení povinné školní docházky

- povinné pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů

- nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením

- podmínky uvolňování a omlouvání dětí stanoví ředitel MŠ ve školním řádu –

  viz. část Práva a povinnosti zákonných zástupců

- přestupek - nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo

  zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání (§ 182a), lze uložit pokutu až

  5 000,- Kč.

- předškolní vzdělávání ve veřejných MŠ je pro tyto děti bezúplatné (§35,

  odst.2), a to po celou dobu, než dítě nastoupí k povinnému školnímu

  vzdělávání (zákonný zástupce hradí pouze stravné)

Rozsah povinného předškolního vzdělávání (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Pravidelná denní docházka v pracovní dny, mimo dny školních prázdnin, je 4 souvislé hodiny denně, tzn. od 8:00 do 12:00 hodin.

Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání - § 34a odst. 5

- individuální vzdělávání dítěte

- vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
  školy speciální (při udělení odkladu povinné školní docházky)

- vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné
  předškolní docházky

Individuální vzdělávání dítěte - §34b

V odůvodněných případech se mohou zákonní zástupci rozhodnout plnit předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělání bez pravidelné denní docházky do MŠ. Tuto skutečnost jsou zákonní zástupci povinni oznámit ředitelce školy 3 měsíce před začátkem školního roku, tj.do konce května.

Náležitosti oznámení:

- jméno, příjmení

- rodné číslo,

- místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu dítěte)

- období individuálního vzdělávání

- zdůvodnění

Vedení MŠ zákonným zástupcům doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno
– odkaz na RVP PV, ŠVP PV, Desatero pro rodiče – vydalo MŠMT.

Škola má za úkol ověřit úroveň takového vzdělávání a případně rodičům doporučit další postup.

Způsob ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů dítěte:

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem do MŠ, je přítomen ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů. Doporučujeme přinést podle čeho s dítětem pracují, seznam literatury, obrázky a výtvory dítěte, fotografie jak doma pomáhá, jak si hraje, jak sportuje, seznam písniček a říkadel, která si říkají a zpívají.

Termíny ověřování:

9. - 10. 12. 2020 od 8:00 do 12:00 hod.

Náhradní termín: 

15 12. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin.

Doporučujeme se dopředu domluvit s ředitelkou MŠ na přesný den a čas, kdy zákonný zástupce s dítětem do MŠ přijde.

Mateřská škola doporučuje zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte.

Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření vzdělávacích výsledků, a to ani v náhradním termínu, ředitel školy ukončuje individuální vzdělávání dítěte a neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí zákonnému zástupci dítěte. Dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonní zástupci (mimo kompenzačních pomůcek u dětí se SVP a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání).

Plnění povinnosti školní docházky - §36

Odklad povinné školní docházky - §37

- termín zápisu k povinné školní docházce – ředitel školy stanovuje v období
  od 1. do 30. dubna

- zákonný zástupce podá písemnou žádost o odklad povinné školní docházky
  v době zápisu k povinné školní docházce a doloží souhlasná stanoviska
  školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

- při udělení odkladu povinné školní docházky informuje škola o povinnosti
  předškolního vzdělávání možných způsobech jejího plnění

Uvolňování a omlouvání dítěte:

Zákonný zástupce je povinen vždy dítě omluvit písemně prostřednictvím omluvného listu, který je k dispozici na nástěnce s označením Předškoláci (v přízemí MŠ).

Při náhlém onemocnění dítěte rodič dítě telefonicky omluví do 7:45 a po nemoci, při návratu do MŠ přinese písemnou omluvu prostřednictvím vyplněného omluvného listu. Při plánované absenci dítěte, vyplní zákonný zástupce omluvný list a předá jej třídní učitelce nejpozději 1 den před počátkem plánované absence. Pokud zákonný zástupce dítě písemně neomluví, bude ředitelkou školy písemně vyzván, aby tak učinil do 3 dnů. Pokud takto neučiní, je tento způsob kvalifikován jako přestupek a řeší jej přestupková komise obecního úřadu (§ 182a).