Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

ZÁPIS DO MŠ LÍPA NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Výsledek obrázku pro zápis do mateřské školy

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Do Mateřské školy Lípa, okres Zlín, příspěvkové organizace, Lípa č. 118, 763 11, byly k předškolnímu vzdělávání na rok 2018/2019 přijaty děti následujících registračních čísel:

                                       3

                                       9

                                     13

                                     17

                                     15

                                     14

                                       4

                                     19

                                       8

                                       6

                                     11

                                     10

                                     16

                                     

   V Lípě dne 29. 5. 2018      Bc. Bohuslava Řehůřková, ředitelka školy

 


 

Žádost o přijetí dítěte

 


Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

- běžná třída MŠ

Čl. I

Úvodní ustanovení

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází z ustanovení § 34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v posledním platném znění (dále jen školský zákon), kdy předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku 3 let a dále z doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

Cílem předškolního vzdělávání je dle školského zákona podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Smyslem mateřské školy je poskytovat dětem vzdělání, které je nedílnou součástí celého vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole vytváří také základní předpoklady ke vzdělávání, napomáhá vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

        Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2018 pěti let. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje také na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Čl. II

Vyhlášení doby a místa zápisu

 

        Zápis dětí do Mateřské školy Lípa, okres Zlín příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 10. a 11. května 2018 v Mateřské škole Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Školní rok se zahajuje dne 3. 9. 2018 a končí 31. 8. 2019. Termín zápisu byl stanoven po dohodě se zřizovatelem mateřské školy.

 

 

Čl. III

Podmínky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Zákonní zástupci dítěte se dostaví osobně do mateřské školy s vyplněnou žádostí k předškolnímu vzdělávání. Data uvedená v žádosti se musí shodovat s občanským průkazem zákonného zástupce a rodným listem dítěte. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. V případě svěření dítěte do péče, je nutno předložit doklad o svěření do pěstounské péče, apod. Žádost může být doručena i poštou, ale je nutné, aby se termín doručení žádosti shodoval s termínem zápisu.

Žádost o přijetí si zákonní zástupci dítěte mohou stáhnout na webových stránkách mateřské školy (www.mslipa.cz) nebo vyzvednout osobně v MŠ.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění platných předpisů. Dle tohoto zákona může být do MŠ přijato dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, nemusí podmínku stanovenou v § 50 zákona č. 258/2000 Sb. dodržet.

Mají-li zákonní zástupci dítěte zájem o přijetí dítěte do speciální logopedické třídy, předloží doporučení školského poradenského zařízení.

Děti starší 6 let lze přijímat k předškolnímu vzdělávání, pokud jim byl ředitelstvím základní školy povolen odklad povinné školní docházky.

 

Čl. IV

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

 

Ředitelka Mateřské školy Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace /dále jen mateřská škola/ stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do běžné třídy výše uvedené mateřské školy na školní rok 2018/2019 v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte, podaných zákonnými zástupci v řádném termínu, tj. 10. 5. a 11. 5. 2018, od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin, překročí stanovený počet volných míst pro děti, které lze pro daný školní rok přijmout.

 1. Děti, ze spádové oblasti, které mají trvalý pobyt v obci Lípa a které dosáhnou do 31. 8. 2018 pěti let, jsou přijímány bez bodového ohodnocení. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné, v souladu s novelou školského zákona, § 34 odst. 1 zákona č. 178/2016 Sb..
 2. Děti, mladší, pro které není předškolní vzdělávání povinné, budou přijímány podle následujícího bodového ohodnocení:

a) děti, které mají trvalý pobyt v obci Lípa, výše uvedená mateřská škola je pro ně spádovou

/20 bodů/

b) dítě se speciálními vzdělávacími potřebami/19 bodů/

b) děti, které k  31. 8. 2018 dovrší věku čtyř let/10 bodů/

     

c) děti, které dosáhnou do 31. 8. 2018 tří let/9 bodů/

 

        d) děti, děti, které budou mít ve školním roce 2018/2019 v dané mateřské škole sourozence

                                                                                                                                                       /1 body/

Pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout děti mladší tří let a to pouze s přihlédnutím k vyspělosti dítěte a možnostem mateřské školy vytvořit optimální podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let.

 Postup:

- Každá žádost bude posuzována individuálně.

- Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

- Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. 

Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu. Pokud dojde ke shodě počtu bodů i data narození, budou děti přijímány v abecedním pořadí podle příjmení.

Žádostem podaným mimo termín vyhlášení zápisu do mateřské školy bude vyhověno na základě naplněnosti kapacity tříd mateřské školy.

- seznam přijatých dětí bude vyvěšen na viditelném místě ve vchodu do MŠ a na webových stránkách MŠ www.mslipa.cz  do 30 dnů od podání žádosti k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci si osobně vyzvednou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v kanceláři mateřské školy.

Čl. V

Závěrečné ustanovení

 1. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií dle bodového ohodnocení.

 

 1. směrnice nabývá platnosti dne 1. 5. 2018

 

 

       V Lípě dne 1. 5. 2018                                   Bc. Bohuslava Řehůřková

 

                                                                         ředitelka mateřské školy


 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 speciální logopedická třída

Čl. I

Úvodní ustanovení

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází z ustanovení § 34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v posledním platném znění (dále jen školský zákon), kdy předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku 3 let a dále z doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

Cílem předškolního vzdělávání je dle školského zákona podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Smyslem mateřské školy je poskytovat dětem vzdělání, které je nedílnou součástí celého vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole vytváří také základní předpoklady ke vzdělávání, napomáhá vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

        Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2018 pěti let. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje také na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Čl. II

Vyhlášení doby a místa zápisu

 

        Zápis dětí do Mateřské školy Lípa, okres Zlín příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 10. a 11. května 2018 v Mateřské škole Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Školní rok se zahajuje dne 3. 9. 2018 a končí 31. 8. 2019. Termín zápisu byl stanoven po dohodě se zřizovatelem mateřské školy.

 

 

Čl. III

Podmínky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Do speciální logopedické třídy výše uvedené mateřské školy jsou přijímány děti pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Zákonní zástupci dítěte se dostaví osobně do mateřské školy s vyplněnou žádostí k předškolnímu vzdělávání. Data uvedená v žádosti se musí shodovat s občanským průkazem zákonného zástupce a rodným listem dítěte. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní. V případě svěření dítěte do péče, je nutno předložit doklad o svěření do pěstounské péče, apod. Žádost může být doručena i poštou, ale je nutné, aby se termín doručení žádosti shodoval s termínem zápisu.

Žádost o přijetí si zákonní zástupci dítěte mohou stáhnout na webových stránkách mateřské školy (www.mslipa.cz) nebo vyzvednout osobně v MŠ.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění platných předpisů. Dle tohoto zákona může být do MŠ přijato dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, nemusí podmínku stanovenou v § 50 zákona č. 258/2000 Sb. dodržet.

Děti starší 6 let lze přijímat k předškolnímu vzdělávání, pokud jim byl ředitelstvím základní školy povolen odklad povinné školní docházky.

 

Čl. IV

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

 

Ředitelka Mateřské školy Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace /dále jen mateřská škola/ stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do běžné třídy výše uvedené mateřské školy na školní rok 2018/2019 v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte, podaných zákonnými zástupci v řádném termínu, tj. 10. 5. a 11. 5. 2018, od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin, překročí stanovený počet volných míst pro děti, které lze pro daný školní rok přijmout.

 1. Děti, ze spádové oblasti, které mají trvalý pobyt v obci Lípa a které dosáhnou do 31. 8. 2018 pěti let, jsou přijímány bez bodového ohodnocení. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné, v souladu s novelou školského zákona, § 34 odst. 1 zákona č. 178/2016 Sb..
 2. Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Lípa a dosáhnou do 31. 8. 2018 pěti let (povinné předškolní vzdělávání v souladu s novelou školského zákona, § 34 odst. 1 zákona č. 178/2016 Sb.) a mají doporučení školského poradenského zařízení, jsou přijímány bez bodového ohodnocení.

 

 1. Děti, mladší, pro které není předškolní vzdělávání povinné, budou přijímány podle následujícího bodového ohodnocení:

a) děti, které mají trvalý pobyt v obci Lípa, výše uvedená mateřská škola je pro ně spádovou

/20 bodů/

b) dítě se speciálními vzdělávacími potřebami/19 bodů/

b) děti, které k  31. 8. 2018 dovrší věku čtyř let/10 bodů/

c) děti, které dosáhnou do 31. 8. 2018 tří let/9 bodů/

        d) děti, děti, které budou mít ve školním roce 2018/2019 v dané mateřské škole sourozence

                                                                                                                                                       /1 body/

Postup:

- Každá žádost bude posuzována individuálně.

- Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

- Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. 

Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu. Pokud dojde ke shodě počtu bodů i data narození, budou děti přijímány v abecedním pořadí podle příjmení.

Žádostem podaným mimo termín vyhlášení zápisu do mateřské školy bude vyhověno na základě naplněnosti kapacity tříd mateřské školy.

- seznam přijatých dětí bude vyvěšen na viditelném místě ve vchodu do MŠ a na webových stránkách MŠ www.mslipa.cz  do 30 dnů od podání žádosti k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci si osobně vyzvednou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v kanceláři mateřské školy.

Čl. V

Závěrečné ustanovení

 1. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií dle bodového ohodnocení.

 

 1. směrnice nabývá platnosti dne 1. 5. 2018

 

       V Lípě dne 1. 5. 2018                                      Bc. Bohuslava Řehůřková

                                                                            ředitelka mateřské školy