Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

SOVÍ ŠKOLIČKA - dětská univerzita 2019/2020

Předškolní příprava bude probíhat každou lichou středu ve třídě Koťátek v době od 13.00 do 13.45 hod.

Předškolní přípravu povedou paní učitelky Marta Holbová, Irena Karásková a asistentka pedagoga Renata Vacatová.pero

U dětí, kterým zbývá rok do začátku školní docházky, se zaměřujeme v rámci přípravy na školní vzdělávání na procvičování jemné motoriky, uvolňování ruky a drobných svalů na rukou a na správný úchop tužky.
Pracujeme také s úkoly, které pomáhají v přípravě na čtení, psaní a počítání. Rozvíjíme řečové a komunikační dovednosti.

Předškolní příprava v tomto školním roce ponese název SOVÍ ŠKOLIČKA.

V průběhu školního roku:

A, Učíme se:

- znát jméno a příjmení – své, rodičů, sourozenců, kamarádů, bydliště včetně čísla
  popisného 
- říkanky, pořekadla, rozpočitadla, hádanky, přísloví
- vykreslit, vymalovat obrázek bez přetahování
- kreslit obrázek podle diktátu
- hodnotit činnosti, aktivity, chování (rozvíjíme komunikaci a odpovídáme na otázky
  celou větou)
- pracovat s hlasem – intenzita, výška
- pozorovat přírodu (oko, dalekohled, lupa, mikroskop)
- „číst“ informace v knihách – atlasy, encyklopedie, obrázkové čtení

B, Využíváme:

- dětskou literaturu (časopisy – Puntík, Sluníčko, knihy)
- materiály firmy Dapp – CHPM s.r.o. Lípa – omalovánky, kartony, obrázky, nástěnné
  obrazy, komunikační kruh, kartičky k přiřazování na témata Kontinenty a Obyvatelé
  Země (+další témata dle aktuální potřeby)
- přírodní materiály
- školní didaktické pomůcky, hry, výtvarné potřeby

C, Nacvičujeme:

- správný způsob sezení
- správný způsob psaní – úchop psacích potřeb, tužky, pozice ruky, tlak na podložku
- správný způsob držení nůžek a stříhání

D, Pohybové aktivity:

- na místě – změna tělní polohy, protažení, poskoky, relaxace
- z místa – skoky a přeskoky, procházení, plazení, běh
- hry s pomůckami (míče – koulení, házení, chytání; balanční a házecí kostky,
  podsedáky, kuželky, chůdy…)

E, Seznamujeme se:

- se světem – kontinenty, jejich faunou, flórou, klimatem; lidmi na jednotlivých
  kontinentech, jejich způsobem života, zvyky a tradicemi
- srovnáváme způsob života lidí na jednotlivých kontinentech (budeme navazovat
  na týdenní tematické plány v obou třídách)
- prakticky si vyzkoušíme některé zvyky různých národů
- využijeme výtvarné a kreativní činnosti
- vnímáme smysly: 
- sluch - nasloucháme hudbě, vnímáme rytmy, zpíváme písně jiných národů
- chuť a čich - poznáváme a ochutnáváme potraviny a jednoduchá jídla jiných národů
- zrak – prohlížíme si předměty z jiných zemí
- hmat – hádáme poslepu

F, Rozvíjíme: (prostřednictvím konkrétních úkolů a zadání)

- matematické představy  - počítání do 6, třídění do skupin, porovnání počtu a velikosti
                                     - procvičování pojmů méně, více
- samostatnost, soustředěnost
- schopnost dokončit činnost či splnit zadaný úkol a zhodnotit ji (co se mi
  dařilo/nedařilo, kdo mi pomohl, s kým jsem spolupracoval)
- přesnost plnění úkolů na pracovních listech různými způsoby (dokreslení, lepení,
  stříhání…)
- zrakové a sluchové vnímání
- grafomotorické dovednosti
- komunikační dovednosti a slovní zásobu
- představivost a fantazii
- manipulační dovednosti, hrubou a jemnou motoriku
- logické myšlení (chytáky, převyprávění slyšeného) a paměť
- činnosti ve skupinách a spolupráci

G, Zadáváme domácí úkoly:

- k doplnění, tvoření, pozorování
- samostatné nebo je dítě plní ve spolupráci s rodiči

H, Hodnotíme:

- individuálně, průběžně v jednotlivých lekcích
- hromadně na konci 1. a 2. pololetí, každý žák SŠ obdrží odměnu (materiály firmy
  Dapp – CHPM), nejlepší 3 žáci SŠ dostávají odměnu většího rozsahu (např. kniha)